ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

69 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
39 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4
345 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนปกติ ม.1
268 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนปกติ ม.4