รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.1


ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย ธีรภัทร ชุ่มมงคล โรงเรียนไทยฐัรวิทยา86บ้านป่าสักหลวง
2 เด็กหญิง สิรินุช ทรัพย์มงคล บ้านบ่ก้าง(จอมสวรรค์)
3 เด็กชาย นิกร จายน้อย เทศบาลตำบลแม่คำ
4 เด็กชาย บุญทา ตากัน สันโค้ง
5 เด็กหญิง นัฏฐิตา ยุทธศิลปเสวี มานะศึกษา
6 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ซางสุภาพ เทศบาล ๒ บ้านใหม่ประกอบราชวิทยานุกูล
7 เด็กหญิง ณัฎฐิกา เตมีศักดิ์ บ้านใหม่พัฒนา
8 เด็กหญิง สรัลชนา ตระกูลทรนง สังวาลย์วิท8
9 เด็กชาย สุรชัย ใจดี บ้านหนองแว่น
10 เด็กชาย ดนุภพ ชูแก้ว เฟื่องฟ้าวิทยา
11 เด็กชาย ธีรพล เสามั่น บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
12 เด็กหญิง เกศรินทร์ นันต๊ะ บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
13 เด็กชาย นันทชัย ขุ่มใจ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
14 เด็กชาย สุเมธะ ยามงคล อนุบาลบ้านลูกรัก
15 เด็กหญิง จิรัชยา จันทาพูน มานิตย์วิทยา
16 เด็กหญิง วาสนา ไทยใหญ่ สังวาลย์วิท8
17 เด็กชาย อนุชา อินหลี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
18 เด็กหญิง ภัทรมล เรืองชีวินสกุล บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานานุสาสน์
19 10001 เด็กชาย กันตพิชญ์ พึ่งบัว ป่าบงแม่จัน
20 10002 เด็กหญิง ศิศิรา เมธินจารุนนท์ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
21 10003 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ดนัย เกเย็น บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสน์)
22 10004 เด็กหญิง นรมน ธิน้องธรรม บ้านป่าบงแม่จัน
23 10005 เด็กหญิง กานต์ธิดาพร ตระกูลเลิศลักษณ์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
24 10006 เด็กชาย ณัฐกรณ์ สุยะไชย บ้านหนองแว่น
25 10007 เด็กหญิง รัชชุดา บุญเมือง บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
26 10008 เด็กชาย ดิถดนัย ไกรกิจราษฎร์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
27 10009 เด็กชาย อัครพล เชอก๋อง แม่หะป่าไร่ศรียางชุม
28 10010 เด็กชาย กฤษณกันณ์ ทายะนา บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
29 10011 เด็กชาย ศรัณย์ เซง มานิตวิทยา
30 10012 เด็กชาย ธนกร เปียงแล่ บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
31 10013 เด็กหญิง สุกัญญา แซ่จ๋าว บ้านผาเดื่อ
32 10014 เด็กชาย ธีรดา ใจคำปัน ป่ากว๋าว-ดอนชัย
33 10015 เด็กหญิง อรจิรา แซ่ลี บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
34 10016 เด็กชาย โภคิน แตโช บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
35 10017 เด็กชาย ธนปพน ส่างกอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
36 10018 เด็กชาย กฤษณะ กับปะหะ อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
37 10019 เด็กหญิง พรประภา ป๊อกยะดา เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
38 10020 เด็กหญิง ชัชญากรณ์ เคนคำ บ้านผาเดื่อ
39 10021 เด็กชาย จิรเมธ จุติพัฒนากุล อนุบาลศรีค้ำ
40 10022 เด็กหญิง สิริญา หิรัญถาวรกุล มานิตวิทยา
41 10023 เด็กหญิง เกณิกา ก้างออนตา อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
42 10024 เด็กชาย ภัทรดนัย สุขสบาย แม่จัน
43 10025 เด็กหญิง ฉัตรชนก ใหม่น้อย เทศบาล ๒ บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
44 10026 เด็กหญิง จิราพร แก้วคูณ มานิตวิทยา
45 10027 เด็กหญิง พิชชานันท์ ใจยะ มานิตวิทยา
46 10028 เด็กหญิง นิชาพร วิบูลพรมงคล มานิตวิทยาคม
47 10029 เด็กหญิง ภัทราพร พิมลรักษากุล มานิตวิทยา
48 10030 เด็กชาย ราเมศวร์ แซ่เติ๋น บ้านผาเดื่อ
49 10031 เด็กชาย ดาวเเรง ลุงจินนะ อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
50 10032 เด็กชาย ทีปกร สุขใจมุข เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎ์วิทยานุกูล
51 10033 เด็กหญิง รัญช์นารี ประมูลศิลป์ มานิตวิทยา
52 10034 เด็กหญิง กัญญพัทร ภัทรเรืองเมธา บ้านผาเดื่อ
53 10035 เด็กหญิง เหมยหอม ถามา ปิยะพรพิทยา
54 10036 เด็กชาย นัฐวุฒิ ยะชะระ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
55 10037 เด็กชาย เจษฎากร สุภาพ อนุบาลศรีคั้ำ
56 10038 เด็กหญิง ญาณสิริ คำภิละ อนุบาลศรีค้ำ
57 10039 เด็กหญิง จิรัชญาภรณ์ รัตนดำรงค์ฤทธิ์ อนุบาลบ้านลูกรัก
58 10040 เด็กหญิง สุภาวดี ใหวน้อย อนุบาลศรีค้ำ
59 10041 เด็กหญิง รุจิดาพร วิบูลมงคลพร สังวาลย์วิท๘
60 10042 เด็กหญิง ปรารถนา วิบูลเกียรติยศ สังวาลย์วิท ๘
61 10043 เด็กหญิง ลภัสกร มอเเลกุ สังวาลย์วิท๘
62 10044 เด็กหญิง วรปภา แสงใส อนุบาลศรีค้ำ
63 10045 เด็กหญิง ทิพาวรรณ เหมืองทองมูล อนุบาลศรีค้ำ
64 10046 เด็กหญิง มณฑิตา กันสิงห์ อนุบาลศรีค้ำ
65 10047 เด็กชาย ณักชพนษ์ ยนต์พงษ์ เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
66 10048 เด็กชาย พุทธคุณ สิงห์ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
67 10049 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ภิญโญธาวิณี มานิตวิทยา
68 10050 เด็กหญิง สุรัญญา ปิ่นทอง บ้านผาเดื่อ
69 10051 เด็กหญิง นภัทศร วิบูลพันธ์ทิพย์ สังวาลย์วิท8
70 10052 เด็กชาย พีระวัฒ นามสอง บ้านแม่จัน
71 10053 เด็กหญิง วาสนา แซ่หยี บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
72 10054 เด็กหญิง ภัทรานันท์ เยอเบาะ กศน.ตำบลป่าตึง
73 10055 เด็กชาย ณถัสกรณ์ ก้างออนตา อนุบาลจอมสวรรค์
74 10056 เด็กหญิง ศิรินันท์ ธินะ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
75 10057 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เงินถา มานิตวิทยา
76 10058 เด็กหญิง สุปรียา ข่มพิษ สันโค้ง
77 10059 เด็กชาย พงษ์สิริพร สาวงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
78 10060 เด็กชาย ชวนากร เเซ่ลี บ้านผาเดื่อ
79 10061 เด็กชาย พีรวิชญ์ ปัญจจ๋อม บ้านป่าบงแม่จัน
80 10062 เด็กชาย อนาวิน มาตวงษ์ ป่าบงเเม่จัน
81 10063 เด็กหญิง อารยา ไพรรีเจริญ บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
82 10064 เด็กชาย รัชพงศ์ เทพภักดี บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
83 10065 เด็กชาย สันติสุข อาซัง บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
84 10066 เด็กชาย ญาณพัฒน์ ก้างออนตา อนุบาลจอมสวรรค์
85 10067 เด็กหญิง สุกฤตา สระทองเพ็ชร บ้านใหม่สามัคคี
86 10068 เด็กหญิง อนุสรา มะใจ มานิตวิทยา
87 10069 เด็กหญิง นวพรรณ อุดทา สันทราย(พรหมณีวิทยา)
88 10070 เด็กชาย เข็มรัตน์ ชาวเขียววงศ์ มานิตวิทยา
89 10071 เด็กหญิง ณัฐพร เเซวใจดี มานิตวิทยา
90 10072 เด็กชาย ณภัทร สมกาศ มานิตวิทยา
91 10073 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ไชยเจริญ มานิตวิทยา
92 10074 เด็กชาย วิระพัฒน์ รินนายรักษ์ บ้านป่าบงหล้าราษฎร์วิทยา
93 10075 เด็กชาย วัชชิรากรณ์ อินตาสี มานิตวิทยา
94 10076 เด็กหญิง กาญจนา อาจอ บ้านป่าบงแม่จัน
95 10077 เด็กหญิง วรัญญา ศุกร์เสาร์ มานิตวิทยา
96 10078 เด็กชาย นันทวัฒน์ ขันจันทา สารสาสน์วิเทศบางบอน
97 10079 เด็กชาย ก่อเกียรติ มีเสรี บ้านป่าบงแม่จัน
98 10080 เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ ปัญบือ สันโค้ง
99 10081 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ชึหมือ ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112
100 10082 เด็กหญิง นิดา มานิตวรวิบูล ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112
101 10083 เด็กหญิง นีรานุช ลาหู่ ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112
102 10084 เด็กชาย ธีรเดช มาเยอะ ป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
103 10085 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สารข้าวดำ มานิตวิทยา
104 10086 เด็กหญิง เปรมสิริ ก้านดอกไม้ บ้านป่าบงแม่จัน
105 10087 เด็กหญิง พีระพร อุ่นชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลครีค้ำ(บ้านเวียงสา)
106 10088 เด็กชาย พิตติกรณ์ ก๊อใจ อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก้าง)
107 10089 เด็กหญิง สิรินุช ทรัพย์มงคล อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่ก๊าง)
108 10090 เด็กหญิง ยุพิน ลาหู่นะ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ(บ้านเวียงสา)
109 10091 เด็กหญิง พิมพา อุ่นชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ(บ้านเวียงสา)
110 10092 เด็กหญิง ณัฐสุวิตดา บุตรบุรี​ สันโค้ง
111 10093 เด็กชาย สิทธิชัย พูลศิลป์ สันโค้ง
112 10094 เด็กชาย อนุชา กันธะ มานิตวิทยา
113 10095 เด็กชาย สรภัส บรรจงเลขา ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
114 10096 เด็กชาย กานต์พิชชา โมงแสง สันโค้ง
115 10097 เด็กหญิง ณัฏฐนิช แสงบุญ บ้านหนองแว่น
116 10098 เด็กหญิง รุ่งทอง ศรีสมพงษ์เจริญ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
117 10099 เด็กชาย วรเมธ เชื้อเจ็ดตน เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
118 10100 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พิมลธัญนัท อนุบาลบ้านลูกรัก
119 10101 เด็กชาย ภีรวิชญ์ กาวิน บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
120 10102 เด็กชาย ธนกร วาระหุล อนุบาลศรีค้ำ
121 10103 เด็กหญิง ธนิศรา เมืองเสริม มานิตวิทยาคม
122 10104 เด็กชาย อานนท์ ปู่ลาย บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
123 10105 เด็กหญิง ไอรดา จันทร์ต๊ะวงค์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
124 10106 เด็กหญิง ทักษพร วงค์สุวรรณ มานิตวิทยา
125 10107 เด็กชาย พันธวัช หาญพิเชฐพงศ์ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง
126 10108 เด็กชาย สุรชาติ จะดะ บ้านหนองแว่น
127 10109 เด็กหญิง อรนุช อภิวัฒน์กิจสกุล ป่าบงเเม่จัน
128 10110 เด็กชาย ปุญมนัส ปันซังคอน บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
129 10111 เด็กชาย กิตติชัย สวัสดิ์พงษ์ปัญญา บ้านป่าซาง ซางดรุณานุสาสน์
130 10112 เด็กชาย ณิชคุณ วิลาวัลย์ บ้านแม่จัน
131 10113 เด็กชาย ธนวิชญ์ ทาอิ่นแก้ว บ้านแม่จัน
132 10114 เด็กหญิง ชญานุช สะอาด มานิตวิทยา
133 10115 เด็กชาย นภนต์ สมวงค์ อนุบาลบ้านลูกรัก
134 10116 เด็กชาย ชวัลวิทย์ คืนมาเมือง อนุบาลบ้านลูกรัก
135 10117 เด็กชาย ชนะชัย พรมเมือง อนุบาลบ้านลูกรัก
136 10118 เด็กชาย สุธี ไตรศรีรัตน์ บ้านป่าบงแม่จัน
137 10119 เด็กชาย อานนท์ สันติคีรีดล บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
138 10120 เด็กชาย ฑีฑายุ หวังโซ๊ะ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
139 10121 เด็กชาย ชญานนท์ ปัญญามณี อนุบาลลูกรัก
140 10122 เด็กหญิง ธันยพร หยาง บ้านถ้ำปลา
141 10123 เด็กชาย จิรายุ วิเศษเพิ่มพร สังวาลย์วิท ๘
142 10124 เด็กหญิง ณิชาภัทร เขื่อนเพชร ศุภปัญญา
143 10125 เด็กหญิง พัชรินทร์ แสนไวยากรณ์ บ้านป่าบง
144 10126 เด็กชาย วุฒิกร นามยี่ มานิตวิทยา
145 10127 เด็กชาย ชิโน บุญมี บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานุสาสน์
146 10128 เด็กชาย พุทธชาติ ชัยยะ มานิตวิทยา
147 10129 เด็กหญิง กมลพร ซือมื้อ มานิตวิทยา
148 10130 เด็กหญิง ปาลิตา ด่านหงส์สุวรรณ มานิตวิทยาคม
149 10131 เด็กหญิง เกดสะรา นามใส่ มานิตวิทยา
150 10132 เด็กหญิง พิชากานต์ ปงกันมูล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
151 10133 เด็กหญิง ชาคริยา เลเสาะ มานิตวิทยา
152 10134 เด็กชาย อริญชัย บุดดีคำ บ้านแม่จัน
153 10135 เด็กหญิง ปพิชญา พรมณี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
154 10136 เด็กหญิง รมิตา แก้วช้อย อนุบาลจอมสวรรค์​
155 10137 เด็กชาย ศุภชัย ไมตรีจิตร ป่าเปาป่าซางน้อย
156 10138 เด็กชาย จิรภัทร พรมใจ ป่าเปาป่าซางน้อย
157 10139 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เยาว์ธานีย์ บ้านป่าบง แม่จัน
158 10140 เด็กหญิง เบญญาภา บัญชา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
159 10141 เด็กชาย ธิติกรณ์ จังจัง บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานุสาสน์
160 10142 เด็กชาย สมชาย อาจอ แม่จันวิทยาคม
161 10143 เด็กชาย สิรวิชญ์ บัวเงิน บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
162 10144 เด็กชาย เขมนครินทร์ ทาศักดิ์ เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษฏร์วิทยานุกูล
163 10145 เด็กชาย ธนาวุฒิ แซ่เติ๋น สันโค้ง
164 10146 เด็กชาย จิรายุ จะปิ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)​
165 10147 เด็กชาย ธนกร จังจัง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
166 10148 เด็กชาย อภิภักดิ์ จะชา อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
167 10149 เด็กชาย ปรเมศวร์ วนาเกษมสุข บ้านแม่จัน
168 10150 เด็กหญิง กำไล​ทอง​ อนันต์​ อนุบาลจอมสรรค์​(บ้านบ่อก๊าง)​
169 10151 เด็กหญิง กันต์พิมนต์ เยาว์ธานี บ้านป่าเหมือด
170 10152 เด็กชาย อนันต์ธนา เงินปา บ้านป่าบงแม่จัน
171 10153 เด็กชาย พงศพัศ วิสวะวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
172 10154 เด็กหญิง ธัญชนก นามแสง มานิตวิทยา
173 10155 เด็กหญิง พิชญนันท์ กุณรินทร์ บ้านป่าซางนาเงิน
174 10156 เด็กหญิง ปรียนันท์ ปัญญานิพพิชฌน์ มานิตวิทยา
175 10157 เด็กชาย วรรณวิทย์ พิลาลัย มานิตวิทยา
176 10158 เด็กชาย สรัลวริศ วุฒินนท์ชัย แม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์
177 10159 เด็กหญิง น้ำเพชร นิ่มอิ่ม บ้านห้วยน้ำราก
178 10160 เด็กชาย กฤษิกร จันทะบุตร อนุบาลบ้านลูกรัก
179 10161 เด็กหญิง รันญาลักษ์ อัคจันทร์ สันโค้ง
180 10162 เด็กชาย วาสุเทพ ชุ่มมงคล ไทยรัฐวิทยา86(บ้านป่าสักหลวง)
181 10163 เด็กหญิง พิมพ์ลพัส แก้วยิ่งยง มานิตวิทยา
182 10164 เด็กชาย วรเชษฐ์ เบเชกู่ บ้านสันกอง
183 10165 เด็กหญิง แพรวชญาน์ หล้ายา มานิตวิทยา
184 10166 เด็กชาย สุกฤษดิ์ เบียะสี ทรงวิทยาเทพารักษ์
185 10167 เด็กชาย พีรวิชญ์ อินยอด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ท่าฮ่อ)
186 10168 เด็กหญิง นภัสสร อยู่ลือ บ้าน ป่าซางนาเงิน
187 10169 เด็กชาย ธัญญ์เทพ ประทานราษฎร์ ป่าเปาป่าซางน้อย
188 10170 เด็กหญิง กฤษณา วรรณจักร มานิตวิทยา
189 10171 เด็กชาย ปฏิภาณ ดำมี มานิตวิทยา
190 10172 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ คุณยศยิ่ง มานิตวิทยา
191 10173 เด็กชาย พัชรศักดิ์ ไชยวุฒิ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
192 10174 เด็กชาย สุวรรณนที เชอมือกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
193 10175 เด็กหญิง นิษา วิมลสุขสันติ บ้านขาแหย่งพัฒนา
194 10176 เด็กชาย อัชพล ชัยชนะ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
195 10177 เด็กชาย จักรเกณฑ์ พิมลธิติกุล อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
196 10178 เด็กหญิง ขวัญนภา เยาว์ธานี มานิตวิทยา
197 10179 เด็กหญิง จันทร์จิดา สมศรี มานิตวิทยา
198 10180 เด็กชาย สุรวิพล มาเยอะ มานิตวิทยา
199 10181 เด็กหญิง วรัญญา ระบอบ เฉลิมพระเกียรติ60พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
200 10182 เด็กชาย เจริญชัย นายสังข์ สันโค้ง
201 10184 เด็กชาย พชร ชาวสวน บ้านหนองแว่น
202 10185 เด็กชาย ธีรเทพ ยูลิ หนองแว่น
203 10186 เด็กหญิง วาณิชฌา จันทาพูน สันทราย (พรหมณีวิทยา)
204 10187 เด็กหญิง วณิชชญา จันทาพูน สันทราย (พรหมณีวิทยา)
205 10188 เด็กหญิง โยษิตา โสภณเบญจกุล มานิตวิทยา
206 10189 เด็กหญิง อารยา ใจยา บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม
207 10190 เด็กหญิง จันทราทิพย์ เชอหมื่อ มานิตวิทยา
208 10191 เด็กหญิง นาตาชา เบียเชกู่ มานิตวิทยา
209 10192 เด็กหญิง วารุญอร ก๊อคือ มานิตวิทยา
210 10193 เด็กหญิง จิราภรณ์ ยาเปี่ยง มานิตวิทยาคม
211 10194 เด็กหญิง ปณิดา บุญศรี บ้านถ้ำปลา
212 10195 เด็กหญิง นันท์นภัส เบเช นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
213 10196 เด็กหญิง แสงนวน นามใส่ บ้านหนองแหย่ง
214 10197 เด็กชาย สิทธิพล จอมแสง บ้านหนองแหย่ง
215 10198 เด็กชาย พลวัฒน์ กอบศิลป์ บ้านป่าเปาป่าซางน้อย
216 10199 นางสาว พรลภัส จายคำ บ้านหนองแหย่ง
217 10200 เด็กชาย ธรณ์ธันย์ ไชยมูล อนุบาลปราจีนบุรี
218 10201 เด็กหญิง โนริสา นามทอง บ้านหนองแหย่ง
219 10202 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ บ้านป่าบงแม่จัน
220 10203 เด็กชาย อิทธิ เตโชวณิชกิจ ป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
221 10204 เด็กชาย รภีภัทร หมื่อแล บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
222 10205 เด็กชาย สกลวัฒน์ ชุ่มใจ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
223 10206 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ลามือ พญาไพรไตรมิตร
224 10207 เด็กหญิง อารี จะนะ บ้านป่าบงแม่จัน
225 10208 เด็กชาย พงศธร อุดปิน ป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
226 10209 เด็กหญิง ปิยพร ธิวงค์ บ้านป่าบงแม่จัน
227 10210 เด็กชาย ณภัทร สิทธิสุรินทร์ เฟื่องฟ้าวิทยา
228 10211 เด็กหญิง พิชญธิดา ยะเสนา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
229 10212 เด็กหญิง รินลดา คำเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
230 10213 เด็กหญิง พีชญา ปัสสาคำ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
231 10214 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุยะพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
232 10215 เด็กชาย ปิติพงษ์ วงศ์เรียน เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
233 10216 เด็กชาย ธงชัย จะวะ บ้านป่าบงเเม่จัน
234 10217 เด็กหญิง ละอออร จันทร์ทิพย์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
235 10218 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ไชยพูล เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
236 10219 เด็กชาย สรวิชญ์ พ้นภัย บ้านแม่จัน
237 10220 เด็กหญิง พรสวรรค์ เเก้วใจ มานิตวิทยา
238 10221 เด็กหญิง เพียงขวัญ โนราช มานิตวิทยา
239 10222 เด็กชาย กิติพงศ์ พงษ์กะพันธ์ สันติวิทยา
240 10223 เด็กชาย สุรชัย ใจดี บ้านหนองแว่น
241 10224 เด็กหญิง วริศรา คะติวัง บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
242 10225 เด็กชาย ปฏิภาณ ชื่นอรุณชัย มานิตวิทยา
243 10226 เด็กหญิง ไอยเรศ จือเปาะ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
244 10227 เด็กหญิง วิชุดา ยาใจ บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
245 10228 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ลุงส่า มานิตวิทยา
246 10229 เด็กหญิง น้ำเพชร วิเศษจรัสยศ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
247 10230 เด็กหญิง กานพิมล คำเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ
248 10231 เด็กชาย สิรภัทร ชุ่มมงคล เทศบาลตำบลแม่คำ
249 10232 เด็กหญิง กันยารัตน์ คำเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ
250 10233 เด็กหญิง ณันฐกานต์ จันทาพูน มานิตวิทยา
251 10234 เด็กชาย ธนาริน มหาไม้ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
252 10235 เด็กชาย กฤตเมธ สุพรรณ์ เทศบาลตำบลแม่คำ
253 10236 เด็กชาย อนุชิต ปวงคำ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(บ้านแม่คำสบเปิน)
254 10237 เด็กชาย ปฏิภาค มาลัย เทศบาลตำบลแม่คำ
255 10238 เด็กชาย ภานุพงศ์ วงศ์อามาตย์ เทศบาลตำบลแม่คำ
256 10239 เด็กชาย เชาวน์รัตน์ ทะปัน เทศบาลตำบลแม่คำ
257 10240 เด็กชาย ศุภากร กุลธานี เทศบาลตำบลแม่คำ
258 10241 เด็กหญิง เดลิเนีย แสงฟู่ เทศบาลตำบลแม่คำ
259 10242 เด็กชาย อัศวิน แก้วอำพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คำ
260 10243 เด็กชาย นิกร จายน้อย เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
261 10244 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ หิรัญคงวัฒนเดช บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์
262 10245 เด็กชาย วชิรวิทย์ แซ่ว่าง คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิติ
263 10246 เด็กชาย ธงชัย แซ่ว่าง คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิติ
264 10247 เด็กหญิง พรรณิกา แยโหล่ง บ้านห้วยหินฝน
265 10248 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สินธุยะ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
266 10249 เด็กชาย ดาวิด วิบูลพรมงคล มานิตวิทยา
267 10250 เด็กชาย อนันดา มูลชาภิรมย์ ป่าเปาป่าซางน้อย
268 10251 เด็กชาย สุรเดช เบกากู่ อบต.ป่าตึง
269 10252 เด็กหญิง อรุณี วิมลศรีเพชร บ้านขาแหย่งพัฒนา
270 10253 เด็กหญิง สุภาภรณ์ เบเชกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ(บ้านเวียงสา)
271 10254 เด็กหญิง รุ่งนภา หมิงเจริญสกุล ป่าบง
272 10255 เด็กหญิง ปริศนา ชื่อมื่อ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
273 10256 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ธรรมโน อนุบาลบ้านลูกรัก
274 10257 เด็กหญิง ปุณยาพร มงคล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
275 10258 เด็กชาย พีรภัทร์ แสนป้อ บ้านถํ้าปลา
276 10259 เด็กหญิง ปรีชญา หน่อแก้ว หนองแหย่ง
277 10260 เด็กหญิง สุขศจี ก๋องมี บ้านหนองแหย่ง
278 10261 เด็กหญิง นันทิยา วงศ์เตปิน ไทยรัฐวิทยา86
279 10262 เด็กชาย วชิรพงศ์ ไชยชนะ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
280 10263 เด็กชาย ชัยนันท์ วันดา บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
281 10264 เด็กชาย ธนวรรธน์ คำหล้า แม่คำฝั่งหมิ่น
282 10265 เด็กหญิง กรรณิการ์ อายิ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
283 10266 เด็กหญิง สุพัตรา ธนะสูตร สังวาลย์วิท ๘
284 10267 เด็กชาย ธนากร วิบูลมงคลพร สังวาลย์วิท8
285 10268 เด็กหญิง รพีพรรณ พิมลเพิ่มศักดิ์ บ้านขาแหย่งพัฒนา
286 10269 เด็กชาย โยชูวา เชอมือ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
287 10270 เด็กหญิง พิณยะดา หน่อผัด บ้านสันกอง
288 10271 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ใจการ บ้านสันกอง
289 10272 เด็กหญิง กุลธิดา เชิดชน บ้านเเม่จัน(เชียงแสนประชานาถุสาสน์)
290 10273 เด็กหญิง ชลธิชา จือปา บ้านสันกอง
291 10274 เด็กหญิง วราภรณ์ สีบุตรสี บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
292 10275 เด็กชาย สมพล เยอส่อ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
293 10276 เด็กชาย บรรณวัฒน์ ปุณยาภรณ์สกุล บ้านห้วยไร่สามัคคี
294 10277 เด็กชาย อธิยุต ทาเต็ม บ้านแม่คี-หนองอ้อ
295 10278 เด็กหญิง กัญญาภัค ชุ่มใจ บ้านแม่คี-หนองอ้อ
296 10279 เด็กหญิง พนิดา สิงห์ตา บ้านแม่คี-หนองอ้อ
297 10280 เด็กชาย ศิลาพัทธ์ อุปทา บ้านแม่คี-หนองอ้อ
298 10281 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เรืองเพ็ญ มานิตวิทยา
299 10282 เด็กชาย ธนาธิป จันปวนหาร บ้านแม่จัน
300 10283 เด็กหญิง ศิศิรา แซ่ลี ป่าบงแม่จัน
301 10284 เด็กหญิง วิภาดา อยู่ลือ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
302 10285 เด็กชาย กิตติโชค ชุมภู เทศบาลตำบลแม่คำ
303 10286 เด็กหญิง ลภัสญา มะโนจิต หนองแหย่ง
304 10287 เด็กชาย ภูมิวัฒน์ วงค์ชนะ มานิตวิทยา
305 10288 เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่หย่าง บ้านเทอดไทย
306 10289 เด็กชาย ธนภัทร์ แซ่ฟ่าน บ้านผาเดื่อ
307 10290 เด็กหญิง ปิยฉัตร โค้วตระกูล สันกอง
308 10291 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นามใส่ มานิตวิทยา
309 10292 เด็กชาย ปัณณธร จินโตพิลม ไทยรัฐวิทยา86(บ้านป่าสักหลวง)
310 10293 เด็กชาย ชนะชัย นันชนะ บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
311 10294 เด็กหญิง อาเชอ เชกอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
312 10295 เด็กชาย ศิลา ชุ่มมงคล บ้านลูกรัก
313 10296 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ สุริยะ เทศบาลตำบลแม่คำ
314 10297 เด็กหญิง เสาวนีย์ กาญจนคชินทร์ บ้านสันกอง
315 10298 เด็กชาย ศราวุฒ คำปวน บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์ )
316 10299 เด็กชาย จิรภัทร เมืองเปรม อนุบาลบ้านลูกรัก
317 10300 เด็กชาย ภูมิภัช แซ่กง บ้านห้วยมะหินฝน
318 10301 เด็กชาย ภูริภัทร์ รูปคำ อนุบาลบ้านลูกรัก
319 10302 เด็กหญิง ชาลิสา อินโย วัดสำนักบก
320 10303 เด็กชาย ธนชาติ ศรีโลเพี้ยน บ้านป่าบงแม่จัน
321 10304 เด็กชาย ธนากร โคนทรงแสน เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วืทยานุกูล
322 10305 เด็กชาย อาปี หม่อโป็ะกู่ บ้านเวียง
323 10306 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ พิมลศักดิ์ภักดี บ้านขาแหย่งพัฒนา
324 10307 เด็กชาย ศรัณทร ตันเก็ง สันกอง
325 10308 เด็กชาย กิตตินันท์ แซ่ดู่ บ้านสันกอง
326 10309 เด็กหญิง ภคนันท์ รุ่งศิรประภา อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
327 10310 เด็กชาย ณัฐชรัฐ พรมใจ ขาแหย่งพัฒนา
328 10311 เด็กหญิง นภัสสร สาม บ้านห้วยไคร้
329 10312 เด็กหญิง พิชญา กันทะดง บ้านศรีดอนมูล
330 10313 เด็กหญิง กนกวรรณ หมื่อแล บ้านสันกอง
331 10314 เด็กหญิง น้ำเพชร วัวเยอะ บ้านสันกอง
332 10315 เด็กหญิง อาซอ อู่แม อ.บ.ต ศรีค้ำ(บ้านเวียงสา)
333 10316 เด็กชาย นัทธี อารีย์วัฒนะธรรม บ้านห้วยน้ำราก(ไตราษฎรบำรุง)
334 10317 เด็กชาย สัจจะ จินดาธรรม บ้านห้วยมะหินฝน
335 10318 เด็กชาย สุเทพ รัตนชาญณรงค์ บ้านขาแหย่งพัฒนา
336 10319 เด็กชาย จิตรรถ ประเสริฐสิน เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
337 10320 เด็กชาย สิทธิชัย สุทธิรักษาพืช ปางสา
338 10321 เด็กหญิง ฐิติพร ขันธิวงศ์ อนุบาลบ้านลูกรัก
339 10322 เด็กหญิง ปิยะฉัตร เลเชกุ บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานูซาสน์
340 10323 เด็กชาย ภูตะวัน เมืองรัตน์ บ้านห้วยไร่สามัคคี
341 10324 เด็กชาย ณัฐพงษ์ บุญถม บ้านทิพย์นวด
342 10325 เด็กชาย กีรติ เกสรพิทยาพงษ์ คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิติ
343 10326 เด็กชาย วิทวิทย์ แซ่ย่าง เฟื่องฟ้าวิทยา
344 10327 เด็กชาย กิตติทัต ยิ้มศรี ป่าเหมือด
345 10328 เด็กหญิง ชีรณัฐ สุวรรณโน บ้านสันกอง