รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1


ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 20001 เด็กชาย สุวพิชญ์ นันตา เฟื่องฟ้าวิทยา
2 20002 เด็กชาย ศุภกฤต ขันสุธรรม เฟื่องฟ้าวิทยา
3 20003 เด็กชาย กัณฑ์อเนก ตาต๊ะ บ้านป่าบงแม่จัน
4 20004 เด็กชาย ไกรวิชญ์ โรจน์ศิริประเสริฐ มานิตวิทยา
5 20005 เด็กหญิง อภิชญา คำอุดม มานิตวิทยา
6 20006 เด็กชาย เอกธาดา ธรรมตา บ้านแม่จัน
7 20007 เด็กชาย ณัฐชนนท์ คำบุรี บ้านป่าบงแม่จัน
8 20008 เด็กหญิง เพียงพอ สิทธิเขตรกรณ์ บ้านแม่จัน
9 20009 เด็กชาย ธนาธิป จันปวนหาร บ้านแม่จัน
10 20010 เด็กหญิง พัณณิตา อรุณศรี อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
11 20011 เด็กชาย ธันยพัฒน์ อินมะณีย์ บ้านกิ่วพร้าว
12 20012 เด็กหญิง วรกานต์ มาเยอะ มานิตวิทยา
13 20013 เด็กหญิง ธนัญญา แสงดอก บ้านแม่จัน(เชียงเเสนประชานะสาสน์)
14 20014 เด็กหญิง อลิสรา เลอเลิศวิจิตร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
15 20015 เด็กหญิง นันท์นภัส อินชายแก้ว มานิตวิทยา
16 20016 เด็กหญิง เอมฤดี ออนตะไคร้ มานิตวิทยา
17 20017 เด็กหญิง สุธีราพัฒน์ ภิระบัน เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฏว์วิทยานุกูล
18 20018 เด็กหญิง ประทุมภรณ์ ลือชัย มานิตวิทยา
19 20019 เด็กชาย ศุภณัฐ ชุ่มเมืองเย็น มานิตวิทยา
20 20020 เด็กหญิง กุลนิต นวลธรรม มานิตวิทยา
21 20021 เด็กหญิง ภูริชญา ใจกล้า อนุบาลบ้านลูกรัก
22 20022 เด็กหญิง ฐิติวิมล พรจิตสวัสดิ์ มานิตวิทยา
23 20023 เด็กหญิง กัลย์จรีย์ ร้องหาญแก้ว อนุบาลบ้านลูกรัก
24 20024 เด็กชาย ปฏิภาณ ดำมี มานิตวิทยา
25 20025 เด็กชาย ธนกฤต วิยะกาศ อนุบาลบ้านลูกรัก
26 20026 เด็กชาย ธนวัฒน์ วิยะกาศ อนุบาลบ้านลูกรัก
27 20027 เด็กหญิง รุจิรา ศรีธิกัน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
28 20028 เด็กชาย ฮาเวิร์ด ปวนแก้วหาญ มานิตวิทยาคม
29 20029 เด็กชาย ธนภูมิ มะโนคำ บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
30 20030 เด็กหญิง กฤษณา วรรณจักร มานิตวิทยา
31 20031 เด็กหญิง อัมพร มาเยอะ มานิตวิทยา
32 20032 เด็กชาย ภูมิวัฒน์ วงค์ชนะ มานิตวิทยา
33 20033 เด็กหญิง พิชญ์นรี ไชยสุข อนุบาลบ้านลูกรัก
34 20034 เด็กหญิง เกตนิกา ธิน้อมธรรม เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
35 20035 เด็กชาย กิจติกรณ์ จันทาพูน เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษวิทยานุกุล
36 20036 เด็กหญิง ศศินิภา รัตนคุณกรณ์ มานิตวิทยา
37 20037 เด็กหญิง กัญญ์วรา คำจริง มานิตวิทยา
38 20038 เด็กหญิง ณิชาภัทร เขื่อนเพชร ศุภปัญญา
39 20039 เด็กหญิง อัมภิกา อาชื่น อนุบาลบ้านลูกรัก
40 20040 เด็กชาย นิธิ แสงว้า มานิตวิทยา
41 20041 เด็กหญิง นิภาพร แก้วรากมุก บ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา)
42 20042 เด็กชาย ธนภัทร์ กันธะดง เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
43 20043 เด็กหญิง ปัณณธร ผดุงชีวิต เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษวิทยานุกุล
44 20044 เด็กชาย พัชรศักดิ์ ไชยวุฒิ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
45 20045 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ คุณยศยิ่ง มานิตวิทยา
46 20046 เด็กหญิง ฐิติพร ขันธิวงศ์ อนุบาลบ้านลูกรัก
47 20047 เด็กหญิง ธัญชญากร บังลับแลง สันทราย(พรหมณีวิทยา)
48 20048 เด็กชาย ธีรพนธ์ สุญาณัชกุล มานิตวิทยา
49 20049 เด็กชาย นปกรณ์ ภิระบัน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
50 20050 เด็กชาย จิราพัชร เฉลิมเพชรรัตน์ บ้านแม่จัน
51 20051 เด็กชาย ธารากร จันทาพูน มานิตวิทยา
52 20052 เด็กหญิง กัญญานาถ วรรณศักดิ์ บ้านไร่
53 20053 เด็กชาย ภานรินทร์ ปินนะรา มานิตวิทยา
54 20054 เด็กชาย กิตติคุณ แก้วมา มานิตวิทยา
55 20055 เด็กหญิง ภัทรภา แก้วเพชร บ้านแหลว-นาล้อม
56 20056 เด็กชาย อัษฏาวุธ ทายะนา บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
57 20057 เด็กชาย ชีระวิทย์ ยอดวงศ์ บ้านป่าบงแม่จัน
58 20058 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา อัตมะ บ้านลูกรัก
59 20059 เด็กชาย วุฒิชัย มณีธัญสิริ บ้านขาแหย่งพัฒนา
60 20060 เด็กชาย สมหวัง เมธีกิตติคุณ บ้านขาแหย่งพัฒนา
61 20061 เด็กหญิง รุจิรดา อึ๊ง มานิตวิทยา
62 20062 เด็กหญิง ฑิฆัมพร พรสิทธิทรัพย์ โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุมผาแตก
63 20063 เด็กชาย วรรณวิทย์ พิลาลัย มานิตวิทยา
64 20064 เด็กหญิง พรยมล ไชยทิพอาสน์ มานิตวิทยา
65 20065 เด็กหญิง วันวิสา ลามื่อ ตำรวจตะเวนชายแดนบำรุง112
66 20066 เด็กหญิง วริษา ชมชื่นพฤกษา บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานุสาสน์
67 20067 เด็กหญิง จิรัชญา ปาละมา เทศบาล 2บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
68 20068 เด็กหญิง พิมพ์มาดา วรรณโวหาร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
69 20069 เด็กหญิง ญาศ์ปวีณ์ จับใจนาย ไทยรัฐวิทยา๘๖(บ้านป่าสักหลวง)