รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.4


ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 นางสาว ศศินภา หะวัน แม่จันวิทยาคม
2 นางสาว พิณณิพร จะสีโจ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
3 นาย จีรชีพ เพรชล้วน แม่จันวิทยาคม
4 นางสาว ริมธารใส อายี บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
5 นางสาว อำพร แลเชอ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
6 นางสาว หมี่เยอะ อางี บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
7 นาย ชยากร เชื้อเมืองพาน แม่จันวิทยาคม
8 นาย ศุภสิทธิ์ ภูพุ่ม สามง่ามชนูปถัมภ์
9 นางสาว ศรัณย์พร แซ่ลี ชตด.ทอท
10 นางสาว แสงดาว กาลจี บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
11 เด็กชาย สราวุฒิ ใจวงค์ ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
12 นาย สมชาย มาเยอะ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
13 นางสาว ซาเมีย เเลเชอ ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
14 นางสาว เกศรินทร์ นิพัทธาพรสกุล ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
15 นางสาว เจตนา มีศีลธรรม บ้านห้วยไคร้
16 นาย ศิริมงคล แสงแก้ว ห้วยไคร้
17 นาย สุริยะ อยู่นุ้ย แม่จันวิทยาคม
18 นางสาว จิดาภา ลาเชกู่ สหศาตร์ศึกษา
19 นาย สิทธิพงษ์ วิเศษกิตติคุณ แม่จันวิทยาคม
20 นางสาว ยุวดา จะฟู บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
21 นาย อัษฎาวุธ แว่นปันไชย บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
22 นางสาว ชลิตา รักชน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
23 40001 นาย เสฎฐวุฒิ แก้วนำ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
24 40002 เด็กหญิง ศิริญญา อภิเสถียรพงศ์ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
25 40003 นางสาว แสงดาว กาลจี บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ
26 40004 เด็กชาย เจียเฮา ลิม แม่จันวิทยาคม
27 40005 นางสาว วรัญญา จินดาธรรม บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุนสาสน์)
28 40006 นาย เดโชพล ใจดี สันทราย(พรหมณีวิทยา)
29 40007 นางสาว ณัฐณิชา ทองนาค สันทราย(พรหมณีวิทยา)
30 40008 นาย ณัฐกร เชอมื่อ บ้านแม่จัน
31 40009 นาย นรภัทร รุ่งศิริพิทักษ์กุล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชาสุสาส)
32 40010 นาย ยุทธนา พิมลธิติกุล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
33 40011 นางสาว วราพร อาสอ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
34 40012 นางสาว นิชานันท์ สุดตา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
35 40013 นางสาว พรนภา หม่อโปะกู่ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
36 40014 นางสาว สไบแพร น้อยหมอ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
37 40015 นางสาว กนกรดา จันติ๊บ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
38 40016 เด็กหญิง อรจิรา เยอส่อ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
39 40017 เด็กหญิง ปริยาภัทร นามคำ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
40 40018 นาย ชัยวัฒน์ กิจเลิศวัฒนาสกุล พระปฐมวิทยาลัย
41 40019 นางสาว นันทวรรณ นาใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
42 40020 นางสาว ประภัสสร ทุจิต สหศาสตร์ศึกษา
43 40021 นาย พิจักษณ์ อายิง ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
44 40022 นาย ภัทรดนัย เยอส่อ แม่จันวิทยาคม
45 40023 นาย วุฒิกร เชอก๋อง โรงเรียนบ้าน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
46 40024 นางสาว บูเดาะ อาซอง สันทราย(พรหมณีวิทยา)
47 40025 นางสาว แสงหลู่ ปากน้อย สันทราย(พรหมณีวิทยา)
48 40026 นาย วชิรวิทย์ ปินใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
49 40027 นาย กิตติคม เดชมลธนัญธร แม่จันวิทยาคม
50 40028 เด็กชาย สุวพัชร ช่างสลัก บ้านโป่งน้ำร้อน
51 40029 นาย ศรนรินทร์ อ้ายใจ บ้านโป่งน้ำร้อน
52 40030 นางสาว ภูษณิศา ทิพย์วงศ์ บ้านเเม่จัน (เชียงเเเสนประชานุสาสน์)
53 40031 นาย อภิสิทธิ์ จี่เบีย บ้านห้วยไคร้
54 40032 นาย สมยศ จี่เบีย บ้านห้วยไคร้
55 40033 นาย ปิยวัฒน์ สงวนรัตน์ เขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
56 40034 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ดวงคำ พุทธิวงศ์วิทยา
57 40035 เด็กหญิง เอ้ย นามยอด ธรรมจารินีวิทยา
58 40036 นาย ธีรพงศ์ ริยะวงศ์ บ้านห้วยไคร้
59 40037 นางสาว พิมพรรณ แสงคำ บ้านโป่งน้ำร้อน
60 40038 นางสาว พิกุลทอง แสนคำหล่อ บ้านห้วยน้ำรากไตรราชบำรุง
61 40039 นาย ทรงชัย อภิสิริพัฒนา บ้านห้วยไคร้
62 40040 นาย นวรัตน์ อภิวัง วัดหมื่นพุทธวิทยา
63 40041 นางสาว ฟ้าใหม่ เเซ่จาง สันติสุข
64 40042 นางสาว บุษบา เบี้ยเชะ ชุมชนศึก(เเม่สะเเลป)
65 40043 เด็กหญิง ธิติมา เชอมือ บ้านกลาง
66 40044 นางสาว ธิติพร หยาง วัดถ้ำปลาวิทยาคม
67 40045 เด็กหญิง กวิดา แซ่ฝู วัดถ้ำปลาวิทยาคม
68 40046 นาย ณัฐนนท์ ภาวงศ์ แม่จันวิทยาคม
69 40047 นาย นัทธกร สังข์ทอง แม่จันวิทยาคม
70 40048 นาย สิทธิชัย อภิสุนทรกุล อนุบาลเเม่ฟ้าหลวง
71 40049 นางสาว สุข บุญหลาย สันทราย(พรหมณีวิทยา)
72 40050 นาย กวิน จุมปาดง บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
73 40051 นาย ศุภกร มูลงาม บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
74 40052 นาย วิชัย สุทธิปัญญา บ้านร่องก๊อ-ม่าวงคำ
75 40053 นาย จีรวัฒน์ ก๊อใจ บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ
76 40054 นางสาว พลอย เจริญ บ้านแม่(เชียงแสนประชานุสาสน์)
77 40055 นางสาว กัญญาพัชร คณาวรรัตน์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
78 40056 นาย พงศกร เเก้วเเดง บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
79 40057 นาย ณัฐพล สุขี บ้านห้วยไคร้
80 40058 เด็กชาย พงศธร สุขใจมุข แม่จันวิทยาคม
81 40059 นางสาว เกณิกา กันเเก้ว บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
82 40060 เด็กชาย รังสิมันต์ ซางชื่อมูล แม่จันวิทยาคม
83 40061 นาย กุลกิตติกร สาใจ บ้านแม่จัน
84 40062 เด็กหญิง โสภา แซ่ซ้อง ต ช ด ทอท เฉฺลิมพระเกียรติ
85 40063 นางสาว พรรณพิกา โอตโม๊ะ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
86 40064 นางสาว ทิพาพร โป่งงาม บ้านสันทราย
87 40065 นางสาว นริน ไทยใหญ่ บ้านสันทราย
88 40066 เด็กหญิง นิราวรรณ อายิ บ้านโป่งน้ำร้อน
89 40067 นาย ประเสริฐ คำแก้ว บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสน์
90 40068 นางสาว ศุภิสรา แก้วรัตน์ แม่จันวิทยาคม
91 40069 นาย ฐิติกร แซ่กง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
92 40070 นางสาว พิธุนิภา อายิกู่ บ้านโป่งน้ำร้อน
93 40071 นางสาว ฐานิดา ชุ่มมงคล แม่จันวิทยาคม
94 40072 นางสาว กชกร จะแสง วัดถปลาวิทยาคม
95 40073 นางสาว จันทร์เพ็ญ เเซ่ลี้ วัดถ้ำปลาวิทยาคม
96 40074 นาย ณฐพณ เชมย่าง บ้านแม่คำประชานุเคราะห์
97 40075 เด็กชาย อังคาร เบียเช ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
98 40076 นางสาว สุดารัตน์ จรัสปัญญาสุข บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
99 40077 เด็กชาย พันกร ชัยนิรันดร์กุล บ้านแม่คำ(ประชารุเคราะห์)
100 40078 เด็กหญิง วาสนา หมื่อแล ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
101 40079 นาย รัฐศาสตร์ โวยแมกู่ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
102 40080 นางสาว แก้ววิมล สิงธิสาร แม่จันวิทยาคม
103 40081 นาย รุจิภาส พรหมปัญญา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
104 40082 นางสาว ธัญชนก จี่เบียกู่ สหศาสตร์ศึกษา
105 40083 นาย ภัณฑารักษ์ เเซ่เห่อ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
106 40084 นาย พิทักษ์ เกเย็น สันทราย(พรหมณีวิทยาคม)
107 40085 นางสาว อารดา วงศ์เมืองแล สหศาสตร์ศึกษา
108 40086 เด็กหญิง รวิภา อาจอ บ้านห้วยมะหินฝน
109 40087 นางสาว อารยา มาเยอ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
110 40088 นางสาว เจนจิรา เยอส่อ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
111 40089 นาย ณัฐดนัย กันทิมาพงษ์ บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
112 40090 นางสาว สุพรรษา อยู่ลือ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
113 40091 นางสาว น้ำอ้อย นนทอง บ้านห้วยไคร้
114 40092 นางสาว กัญญารัตน์ เถิดไทย บ้านห้วยไคร้
115 40093 นางสาว ราตรี หม่อโป๊ะ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
116 40094 นางสาว บูนา คาลา นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
117 40095 เด็กหญิง จันธิมา นิยม เเม่จันวิทยาคม
118 40096 เด็กชาย อนุพงศ์ แซ่ว่าง บ้านห้วยมะหินฝน
119 40097 นางสาว ขวัญหทัย ภูเวียงจันทร์ บ้านห้วยมะหินฝน
120 40098 นางสาว วิมลณัฐ อภิวรโชติ บ้านห้วยมะหินฝน
121 40099 นาย กิติพล เชื่อหมีกู พญาไพรไตรมิตร
122 40100 นางสาว รัตนา เชอมือ บ้านห้วยไคร้
123 40101 นางสาว สุชัญญา แซ่ว่าง บ้านห้วยมะหินฝน
124 40102 นาย รัฐเกล้า วีระคำ แม่จันวิทยาคม
125 40103 นางสาว เพียงพร เชอหมื่อ บ้านห้วยไคร้
126 40104 นางสาว สุชาดา เเซ่ลี เเม่จันวิทยาคม
127 40105 เด็กหญิง กฤติยากรณ์ ริยะสาร แม่จันวิทยาคม
128 40106 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วเครือศรี แม่จันวิทยาคม
129 40107 เด็กหญิง จตุรพร วรรณคำ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
130 40108 นาย พัฒนพร สุวรรณ เม็งรายมหาราชวิทยาคม
131 40109 นาย อาคอง เชกอ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
132 40110 นางสาว ชนิตา แลเชอ แม่คำประชานุเคราะห์
133 40111 นาย ณัฐทพัชร์ ก้อนแก้ว แม่จันวิทยาคม
134 40112 นาย กฤษดา ผ่านเมืองมูล เเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
135 40113 นาย อาแต๋ หมื่อแล ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
136 40114 เด็กหญิง คณัสนันท์ นานอก เทศบาล6นครเชียงราย
137 40115 นาย ธงไทย เทพภักดี บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
138 40116 เด็กหญิง พีรดา หมื่อแลกู่ บ้านห้วยไคร้
139 40117 นาย ธีรภัทร เขื่อนคำแสน เเม่จันวิทยาคม
140 40118 นาย ยศประยูร ทุนประเทือง แม่จันวิทยาคม
141 40119 นาย วิพัฒน์ศกร สีปินตา เเม่จันวิทยาคม
142 40120 นาย วรพล รุ่งสกุลไพรศาล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
143 40121 นางสาว ฐิตินันท์ จันทร์ชุม แม่จันวิทยาคม
144 40122 นางสาว ศศินา ปัญญาบุญ บ้านห้วยมะหินฝน
145 40123 นาย โกวิทย์ แก้วกาใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
146 40124 นาย ทัศไนย แดงสุวรรณ์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)
147 40125 นาย สิทธิศักดิ์ เชอมื่อ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
148 40126 เด็กชาย ธนพล กาญจนวรธรรม บ้านแม่จัน
149 40127 เด็กชาย จีรยุทธ นิวบรอเนอร์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
150 40128 นาย ด.ช.สมรัก​ ขำเหมือน​ดนตรี​ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)​
151 40129 นาย ปิติณัฐ ทองเงิน บ้าแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
152 40130 นาย ภานุภัส มะกอกคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
153 40131 นาย ชินภัทร เยแสะ บ้านแม่จัน
154 40132 นาย ชายชาญ ทองเทศ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
155 40133 นางสาว ชลธิชา รินนายรักษ์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
156 40134 นางสาว ญาณิศา สิงหา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
157 40135 นางสาว อภิญญา เมืองใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
158 40136 นาย อาฉ่า แชกอง สันสหลีหลวง-สันนายาว
159 40137 นางสาว ศิริเพ็ญ อาจอกู่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
160 40138 นางสาว หมี่ก่า มาเยอะ แม่คำ(ประชานุเคราะห์)
161 40139 นางสาว พิชญาภัค หมื่อแล บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
162 40140 นางสาว ปาลิตา เยอส่อ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
163 40141 นางสาว วาสนา โรจน์ทวีชัย บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
164 40142 นาย พงศกรณ์ สาใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
165 40143 นางสาว นิชนันท์ ภัทรพานิชย์กุล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
166 40144 นางสาว อังสุมาลี ทาคำมา วัดถ้ำปลาวิทยาคม
167 40145 นางสาว สุพรรณี เบเชกู่ ราชประชานุเคราะห์30
168 40146 นางสาว ภัทราพร มุกดา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
169 40147 นางสาว จิรวรรณ แซ่ลี้ บ้านสันติสุข
170 40148 นางสาว สุพัชรา ศิริพงศ์ศักดิ์ชัย บ้านสันติสุข
171 40149 นางสาว ณิชากร รินนายรักษ์ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
172 40150 นางสาว มาลี เบเชกู่ บ้านสันติสุข
173 40151 นางสาว กานต์ธิดา แซ่ลี บ้านสันติสุข
174 40152 นางสาว วราการณ์ เเซ่จิง บ้านสันติสุข
175 40153 นางสาว พิมพ์ลดา แซ่บู๊ บ้านสันติสุข
176 40154 เด็กชาย คฑาหัตถ์ สตะวงศ์ แม่จันวิทยาคม
177 40155 เด็กชาย ธีรเดช ตาตาล วัดแม่คำ
178 40156 นางสาว ปทิดา ตาฮ่อง บ้านห้วยมะหินฝน
179 40157 เด็กหญิง อภิชญา บุญก่อน แม่จันวิทยาคม
180 40158 นาย ศุภฤกษ์ แซ่ลี่ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
181 40159 นาย ชัยณรินทร์ มาเยอะ ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
182 40160 เด็กหญิง สิริเพ็ญ ลายเมก บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
183 40161 นาย เจษฎา มะโนทะ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาส์)
184 40162 นาย รวิพงษ์ วังแง่ วัดถ้ำปลาวิทยาคม
185 40163 นางสาว รัชนี แซ่วื้อ ถ้ำปลาวิทยาคม
186 40164 นาย กำพล มาเยอะ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
187 40165 นาย สพลดนัย จำปานคร เเม่จันวิทยาคม
188 40166 นางสาว ภรณ์ศิลา อำนวยวิชญ์ ชุมชนบ้านสันจำปา
189 40167 นางสาว ลักษิกา จำวิเศษ แม่จันวิทยาคม
190 40168 นางสาว พิราวรรณ ชูรอด อัมพรไพศาล
191 40169 นาย ทินวัตร เวแมกู่ บ้านแม่คำประชานุเคราะห์
192 40170 นาย วีรยุทธ อ้ายยี่ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
193 40171 นาย วีรวัฒน์ วรรณ์มา สันทราย(พรพมณีวิทยา)
194 40172 นางสาว สุธาทิพย์ ราวิชัย แม่จันวิทยาคม
195 40173 นางสาว อาหมี่ มาเยอะ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
196 40174 นาย พงษ์พัฒน์ มาเยอะ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
197 40175 นาย ณัฐพล ศรีใจ เทศบาล6นครเชียงราย
198 40176 นางสาว บุษกร อาซัง บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
199 40177 นางสาว ชนาภา หมื่อเเล บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
200 40178 นางสาว อริสรา เยช่อกู่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
201 40179 นางสาว ธิดาพร อวยยือ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
202 40180 นางสาว บุญญารัตน์ กวยยือ ห้วยไร่สามัคคี
203 40181 นาย ธีรภัทร เยอเบาะ บ้านห้วยมะหินฝน
204 40182 นาย สายแดง ยี่แก้ว บ้านห้วยมะหินฝน
205 40183 นาย ดนุพัฒน์ ขวัญใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
206 40184 นาย ชยพล สิทธิธง แม่สายประสิทธิ์ศาตร์
207 40185 เด็กชาย สมชาย ดวงคำ วัดแม่คำวิทยา
208 40186 เด็กชาย ธิติวิชญ์ มหาอินทร์ วัดแม่คำวิทยา
209 40187 นาย ดนัย เยอเสาะ บ้านห้วยผึ้ง
210 40188 เด็กชาย ดนุเดช แซ่ย่าง บ้านห้วยผึ้ง
211 40199 นางสาว ณัฐนิช ยามเลย สันทราย(พรหมณีวิทยา)
212 40200 นาย อันดามัน รสหอม เหนือคลองประชาบำรุง
213 40201 นางสาว ภูใจใส ภูแสนใจพนานุรักษ์ บ้านเทอดไทย
214 40202 นาย ธีราทร บุญมา บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
215 40203 นางสาว อรจิรา ย่องนุ้ย แม่จันวิทยาคม
216 40204 เด็กหญิง สุทัตตา อาตะ บ้านเทอดไทย
217 40205 นางสาว สิริยากร สุนทรชัยนุกุล แม่จันวิทยาคม
218 40206 นางสาว ชาริสา ใจกุศลดำรง แม่จันวิทยาคม
219 40207 นาย ประสิทธิ์ สีหยิ บ้านห้วยมะหินฝน
220 40208 นางสาว ศุภิสรา ศิริส้อ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
221 40209 นาย วชิรพงศ์ สุฉายา แม่จันวิทยาคม
222 40210 นางสาว ชวัลลักษณ์ ศรีษุญวงค์ แม่จันวิทยาคม
223 40211 นางสาว หมี่เยอะ อางี บ้านแม่คำ
224 40212 นางสาว พิมพ์ชนก เเซ่ดู่ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
225 40213 นาย ภูผา จันทาพูน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
226 40214 เด็กชาย กาจบัณฑิต เขื่อนคํา บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์
227 40215 นาย กิตติกรณ์ อุประ แม่จันวิทยาคม
228 40216 นางสาว ประภัชรา อุ่นเจริญ แม่จันวิทยาคม
229 40217 นางสาว จิราพร สุทินกาศ วัดถ้ำปลาวิทยาคม
230 40218 นางสาว ชลธิชา ราวิชัย เเม่จันวิทยาคม
231 40219 เด็กชาย จิรภัทร วงค์จันทร์น้อย แม่จันวิทยาคม
232 40220 นางสาว เสาวลักษณ์ แลเฉอะ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
233 40221 นางสาว กัญญาณัฐ ชัยเกตุ บ้านห้วยไคร์
234 40222 นาย ปฏิวัติ ปฏินนท์วานิช เเม่จันวิทยาคม
235 40223 นาย ธนกร นามเเปง แม่จันวิทยาคม
236 40224 นาย เมธาสิทธิ์​ คำสุก โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม
237 40225 เด็กหญิง ศศินิภา เเซ่เติ๋น ศึกษาสงเคราะห์เเม่จัน
238 40226 นางสาว สาวิภา จูเปาะ ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
239 40227 นางสาว สุวิมล หมอผี บ้านห้วยมะหินฝน
240 40228 นาย ศุภเลิศ เชอหมื่อ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
241 40229 นางสาว สุคนทิพย์ อ้ายคำ บ้านห้วยไร่สามัคคี
242 40230 นาย สมบูรณ์ โวยยือกู่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
243 40231 นาย แสงทิพย์ จิตมา บ้านห้วยมะหินฝน
244 40232 นางสาว ศศิวรรณ ชื่นปัญญาเลิศ วัดถ้ำปวิทยาคม
245 40233 นาย ปิยะพงค์ อู๋ซือ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
246 40234 นาย ธีรเทพ อ้วยเยอะ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
247 40235 นาย สิทธิพล โวยแมกู่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
248 40236 นาย ธีรเทพ เบเช บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
249 40237 นาย สัณห์ฤทัย อางี บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
250 40238 นาย คือซอง มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
251 40239 นาย นราวิชญ์ กุลวงศ์ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
252 40240 นางสาว ลักษิกา ลาหู่นะ ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
253 40241 นาย ธนาธร ทาวงค์ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
254 40242 นาย อภิชญ์อัฑฒ์ ภัทรวารีนนท์ แม่จันวิทยาคม
255 40243 นาย อภิวิชญ์ เรือนศรี วัดแม่คําวิทยา สังฆประชาอุปถัมภ์
256 40244 นาย นิธิพล ชัยมูลมั่ง วัดแม่คำวิทยา สังฆประชาอุปถัมภ์
257 40245 นาย พัทยา ดังเซ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
258 40246 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุขใจ แม่จันวิทยาคม
259 40247 นาย ธนธรณ์ เสาร์จันทร์ แม่คำวิทยา สังฆประชาอุปถัมภ์
260 40248 นาย วีรชน แซ่มือ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
261 40249 นาย วีรพงษ์ ศรีคำ โรงเรียนวัดแม่คำ
262 40250 นาย วสุพล อยู่เบาะ แม่จันวิทยาคม
263 40251 นางสาว ปุณยาพร บุญถม บ้านทิพย์นวด
264 40252 นาย อนุพัฒน์ อายิ แม่จันวิทยาคม
265 40253 นางสาว พลอยชมพู อาเคอ ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ
266 40254 นางสาว ปยุดา ทำเรือน แม่จันวิทยาคม
267 40255 เด็กหญิง นุชจิรา ชื่นวิไลทรัพย์ ธรรมจารินีวิทยา
268 40256 นาย ฐิติวัสส์ จันทาพูน แม่จันวิทยาคม