รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.4


ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 30001 นางสาว สไบแพร น้อยหมอ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
2 30002 นาย ธนภัทร ธิน้องธรรม แม่จันวิทยาคม
3 30003 นางสาว สิรภัทร แก้วนำ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
4 30004 นางสาว นันทวรรณ นาใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
5 30005 นางสาว ณิชารัตน์ ปั๋นหมู บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
6 30006 เด็กชาย แทนทนัส พรมยศ แม่จันวิทยาคม
7 30007 นางสาว ธัญสินี จันทรภิรมย์ แม่จันวิทยาคม
8 30008 เด็กหญิง กัลยา ชิณพงษ์ เเม่จันวิทยาคม
9 30009 นางสาว กชกร กันทะปัญญา แม่จันวิทยาคม
10 30010 นางสาว กัลยรัตน์ โกเสนตอ แม่จันวิทยาคม
11 30011 เด็กหญิง เจียระไน จันทร์ฉ่อง แม่จันวิทยาคม
12 30012 นาย อนวุัต อินต๊ะแก้ว แม่จันวิทยาคม
13 30013 นาย สุรเกียรติ สุริยะ แม่จันวิทยาคม
14 30014 นาย ภาณุวิชญ์ ไชยปรุง แม่จันวิทยาคม
15 30015 นาย คุณากรณ์ คำน้อย แม่จันวิทยาคม
16 30016 นาย ภัทรพล ชัยวงค์ แม่จันวิทยาคม
17 30017 นาย ธนาวุฒิ สินพงศ์อมรกิจ แม่จันวิทยาคม
18 30018 นาย กฤตเมธ ตาต๊ะ แม่จันวิทยาคม
19 30019 นางสาว พิธุนิภา อายิกู่ บ้านโป่งน้ำร้อน
20 30020 นางสาว ลักษิกา ตาติดแสง แม่จันวิทยาคม
21 30021 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ นาใจ เเม่จันวิทยาคม
22 30022 นางสาว ณัฐวราภรณ์ ปันทะทา แม่จันวิทยาคม
23 30023 นางสาว หมี่ก่า มาเยอะ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
24 30024 นางสาว เกศศิลารมย์ เปล่งปลั่ง แม่จันวิทยาคม
25 30025 เด็กหญิง ชุติมา ชัยมูลมั่ง แม่จันวิทยาคม
26 30026 เด็กชาย ชยางกูร สิทธิมงคล แม่จันวิทยาคม
27 30027 นางสาว จิงจิง แซ่ย่าง แม่จันวิทยาคม
28 30028 เด็กชาย ณภัทร สีนาทอง แม่จันวิทยาคม
29 30029 นางสาว เปมิกา เเดนไกวัลมาศ เเม่จันวิยาคม
30 30030 นาย กวิน จุมปาดง บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
31 30031 เด็กหญิง นันทิพร พัฒนะอนันต์กุล แม่จันวิทยาคม
32 30032 นาย จิรชัย แซ่ติง บ้านห้วยไคร้
33 30033 นาย จิรยุทธ ห้วยไชย แม่จันวิทยาคม
34 30034 นางสาว บุญฑริกา นามวงศ์ แม่จันวิทยาคม
35 30035 นางสาว เบญจพร เมฆสุวรรณ์ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
36 30036 นางสาว ลินา ตาแป้ง บ้านโป่งน้ำร้อน
37 30037 นาย ทรงชัย อภิสิริพัฒนา บ้านห้วยไคร้
38 30038 นางสาว ณิชาพร ปงกันคำ บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ
39 30039 นาย อัครพล จันแปงเงิน แม่จันวิทยาคม